fbpx
štvrtok, 28. januára 2021
Podmienky súťaží

Podmienky súťaže TakUrčitee kvíz Bez stresu

Usporiadateľom a organizátorom súťaže, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky je spoločnosť TakUrčite, s.r.o., so sídlom Vinohradská 54, 931 01 Šamorín, IČO: 47 384 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka č. 91609/B (ďalej ako “Usporiadateľ“).

Usporiadateľ je prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako “Médium” alebo “Médiá“).

Usporiadateľ zverejnil dňa 31.3.2020 Súťaž TakUrčitee kvíz bez stresu (ďalej len “Súťaž“), ktorej špecifikácia je nasledovná: V období od 31.3. do 13.4. uverejní na webovom sídle https://www.takurcitee.sk postupne tri kolá športového kvízu (ďalej “Kvíz“) pozostávajúceho z desiatich otázok.

Podmienkou účasti v Súťaži je vyplnenie aspoň jedného formulára pre Kvíz. Formulár “Google Forms” bude vložený pre každé kolo do samostatnej webovej stránky Média so Súťažou. Maximálny počet získaných bodov v jednom kole je 25. Spolu za tri kolá je možné získať 75 bodov.

Víťazom Súťaže sa stane súťažiaci, ktorý v celkovom hodnotení získa najviac bodov spočítaním výsledkov z troch Kvízov. V prípade, že rovnaký počet bodov získa viac ako jeden súťažiaci, víťaza určí náhodné žrebovanie.

Víťaz Súťaže získa “hlavnú cenu”. Okrem víťaza Súťaže určeného splnením podmienok vyššie, získa “čiastkovú cenu” víťaz každého jedného Kvízu samostatne. Víťaza samostatných Kvízov urči najvyšší počet bodov, alebo náhodné žrebovanie, definované vyššie. Usporiadateľ po skončení Súťaže vyberie náhodným výberom jedného súťažiaceho, ktorý získa “cenu útechy”. Do žrebovania nezaradí víťazov “hlavnej ceny” ani “čiastkových cien”.

Ceny v súťaži dodá Usporiadateľ. Cenami budú športové knihy podľa uváženia Usporiadateľa. Podmienkou je, aby každý z víťazov dostal aspoň jednu športovú knihu.

Víťazov je Usporiadateľ povinný oznámiť na webovom sídle Média najneskôr dva dni po ukončení hlasovania v každom kole. Následne musí oboznámiť výhercu a dohodnút si s ním prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonického kontaktu spôsob doručenia výhry.

Spracovanie osobných údajov podlieha Pravidlám ochrany osobných údajov pri marketingových aktivitách a Všeobecným pravidlám ochrany osobných údajov.